Ważna informacja News: Konkurs: FUNKO Shot! III

Polecamy

Regulamin

   Art. 1 Postanowienie ogólne
 1. Regulamin został sporządzony przez grupę DBPolskaGroup, z uwzględnieniem powszechnych standardów świadczenia usług drogą elektroniczną i w oparciu o ogólnoprzyjęte zasady funkcjonowania świadczących podobny zakres usług wortali internetowych
 2. Niniejszy regulamin określa:
  - charakter świadczonych usług,
  - warunki korzystania z zawartości wortali, które administruje grupa DBPolskaGroup,
  - szczegółowe zasady korzystania z forum,
  - możliwości kontaktu i odwołania od decyzji grupy DBPolskaGroup,
  - zasady przeprowadzania konkursów.
 3. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go.
   Art. 2 Charakter świadczonych usług drogą elektroniczną
 1. Grupa DBPolskaGroup jest organizacją non-profit, działającą w oparciu o partykularną zasadę „od fanów – dla fanów”: za udostępniane w ramach administrowanych serwisów treści grupa nie pobiera opłat.
 2. Grupa DBPolskaGroup zajmuje się administrowaniem wortali internetowych: dbpolska.net oraz ampolska.net. Wymienione wortale stanowią wyłączną własność administratorów by_black oraz by_ikar (będących częścią grupy DBPolskaGroup) którzy są ich pomysłodawcami i założycielami.
 3. Grupa DBPolskaGroup na przestrzeni prowadzonych wortali zajmuje się:
  - przygotowywaniem i udostępnianiem napisów do udostępnianych materiałów filmowych,
  - publikowaniem informacji i treści (artykułów, recenzji etc.),
  - prowadzeniem wielotematycznego forum internetowego.
 4. 3.1. Udostępniane w ramach serwisów napisy, jak i również recenzje oraz artykuły stanowią wyłączną własność osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie (tłumaczy, recenzentów etc.). Grupa DBPolskaGroup nie zgadza się na ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez swojej wiedzy i zgody, jak i wiedzy i zgody osób, które są ich autorami.
  3.2. Całość udostępnianych w ramach serwisów treści służy wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego i grupa DBPolskaGroup nie wyraża zgody oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich komercyjne wykorzystywanie.
   Art. 3 Warunki korzystania z zawartości wortali
 1. Każdy użytkownik, oraz potencjalny użytkownik, który chce korzystać z zawartości wortali prowadzonych przez grupę DBPolskaGroup zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem korzystania z serwisów, jego zaakceptowania i przestrzegania (w tym zaakceptowania Polityki prywatności) w formie, w jakiej brzmi on obecnie, niezależnie od tego jak był skonstruowany w chwili zakładania konta.
 2. Do korzystania z całości udostępnianych przez grupę DBPolskaGroup treści konieczne jest założenie konta poprzez formularz rejestracji i zalogowanie się do wybranego serwisu.
 3. 2.1 Zakładanie i posiadanie kilku kont (tzw. multikonta) jest zakazane.
 4. Użytkownik nie może w swoim profilu, ani w ramach innej aktywności umieszczać na łamach serwisów treści niedozwolonych (pornograficznych, eksponujących przemoc, łamiących prawo), wulgarnych, jednoznacznie obraźliwych, oraz stanowiących reklamę, czy w sposób niemerytoryczny i jednoznacznie wrogi szkalujących członków grupy DBPolskaGroup i uderzających w ich pracę.
 5. 3.1. Jeżeli treści publikowane przez użytkownika pozostawiają wątpliwości co do możliwości ich publikacji, ostateczne zdanie leży po stronie grupy DBPolskaGroup. Na prośbę reprezentanta tej grupy użytkownik jest zobowiązany usunąć problematyczne treści i zaprzestać ich rozpowszechniania na łamach prowadzonych przez grupę DBPolskaGroup wortali.
 6. Każdy zarejestrowany użytkownik może swobodnie komentować zamieszczane w serwisach treści z zachowaniem zasad umieszczonych w punkcie 3.
 7. 4.1. Komentarze przeglądać może również niezalogowany gość, odwiedzający wortale grupy DBPolskaGroup.
 8. Użytkownik nie może udostępniać własnego konta osobom trzecim ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje (automaty komentujące, głosujące, boty spamujące etc.).
 9. 5.1. Użytkownik ma prawo zgłosić prośbę o usunięcie konta.
 10. Po stronie użytkownika leży odpowiedzialność za odpowiednie zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z serwisów poprzez przygotowanie i zabezpieczenie własnego systemu teleinformatycznego.
 11. Zakazane jest podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia, lub uszkodzenia serwisów lub systemu teleinformatycznego grupy DBPolskaGroup, a także podejmowanie prób zalogowania się na konto należące do innego użytkownika.
 12. Skala i rodzaj konsekwencji (napomnienie, publiczne ostrzeżenie, usunięcie treści, blokada dostępu do części usług, ban), które grożą za złamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu należy do wyłącznej decyzji grupy DBPolskaGroup, a użytkownik rejestrując się do któregokolwiek z wortali domyślnie wyraża na to zgodę.
   Art. 4 Szczegółowe zasady korzystania z forum internetowego
 1. Wortale dbpolska.net oraz ampolska.net posiadają jedno, wspólne, wielotematyczne forum.
 2. Przeglądanie forum dostępne jest dla wszystkich, również niezarejestrowanych, odwiedzających wymienione wortale gości.
 3. Korzystanie z forum w sposób aktywny zarezerwowane jest dla zarejestrowanych użytkowników, po zalogowaniu.
 4. Forum jest częścią informacji przechowywanych w ramach serwisów administrowanych przez grupę DBPolskaGroup, przez ten fakt obejmuje je punkt 3 artykułu 3 Regulaminu, określający niedozwolone do publikacji treści.
 5. 4.1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści i materiały podawane w założonych przez siebie wątkach lub dodanych postach.
  4.2. Ponad to, każdy użytkownik korzystający z forum, jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:
  - zabrania się nieuzasadnionych ataków personalnych, użytkownicy stosujący taką formę dyskusji zostaną ukarani czasowym banem, jeżeli sytuacja dalej będzie się powtarzać konto zostanie zbanowane na stałe,
  - zabrania się publikowania treści wyprzedzających wydarzenia w tematach o anime/serialach/książkach/filmach bez wcześniejszego poinformowania innych informacją o spoilerach (na forum korzystaj z opcji spoiler),
  - zabrania się zakładania wątków, dodawania postów czy rozsyłania wiadomości typu SPAM,
  - zabrania się reklamować witryn w celach komercyjnych i zarobkowych, a także pokrewnych tematycznie oraz umożliwiających zarabianie w Internecie,
  - zabrania się na forum udostępniać plików naruszających prawa autorskie, a także odnośników do witryn typu torrent czy warez,
  - każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany,
  - forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych, w tym celu należy korzystać z systemu Wiadomości lub poprzez inny rodzaj kontaktu,
  - każdy temat powinien zostać zatytułowany odpowiednio do działu, w którym się znajduje, trafnie definiując jego treść,
  - post musi składać się z sensownej i logicznej treści ściśle związanej z danym tematem oraz co najmniej 100 znaków,
  - przed założeniem tematu, należy się upewnić czy taki temat już nie istnieje. Wyszukując nie tylko po tytule, ale również po możliwej treści,
  - podpisy widniejące na forum mogą zawierać grafikę o maksymalnych wymiarach 500x300 px, o wadze nieprzekraczającej 1.5 MB,
  - zabrania się nadużywania BBCode, emotikon oraz znaków interpunkcyjnych,
  - obrazy w treści posta należy umieszczać w znaczniku [url][/url],
  - zabrania się upubliczniania korespondencji Wiadomości użytkowników, bez uprzedniej zgody obydwu stron, jak również treści zarezerwowanych do umieszczania w ramach odwołania od decyzji grupy DBPolskaGroup,
 6. Możliwość zakładania tematów jest aktywowana po osiągnięciu danego progu aktywności, określanego przez właścicieli wortali.
 7. W przypadku złamania którejkolwiek z zasad funkcjonowania na forum, zastosowanie ma punkt 8 artykułu 3 Regulaminu, mówiący o konsekwencjach złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu.
 8. 6.1. Takie same zasady jak korzystanie z forum, obejmują również treści publikowane w ramach komentarzy.
 9. W problemowych sprawach indywidualnych, nieujętych w treści Regulaminu, głos decyzyjny posiada grupa DBPolskaGroup i użytkownik zobowiązany jest zastosować się do decyzji grupy, z możliwością odwołania od niej. Zasady odwołania określa punkt 4 artykułu 5, mówiący o możliwości odwołania od decyzji grupy DBPolskaGroup.
 10. 7.1. Członkowie grupy DBPolskaGroup odpowiedzialni za utrzymanie porządku na forum i w komentarzach podejmują decyzje na bazie ustaleń wewnętrznych, między nimi a właścicielami wortali i na tej bazie są rozliczani z podjętych działań.
   Art. 5 Możliwość kontaktu i odwołania od decyzji grupy DBPolskaGroup
 1. Użytkownik może skontaktować się z przedstawicielami grupy DBPolskaGroup za pośrednictwem maila (kontakt.dbpolska@gmail.com), lub Wiadomości z wybranym przedstawicielem grupy DBPolskaGroup.
 2. Aktywnym użytkownikom w ramach uznania jest udostępniana dodatkowo możliwość wzajemnego wymieniania Wiadomości.
 3. 2.1. Możliwość wymieniania Wiadomości między użytkownikami jest przyznawana wedle kryteriów określanych przez właścicieli wortali i posiadają o nich w tej sprawie głos decyzyjny.
  2.2. Wiadomości są częścią informacji przechowywanych w ramach serwisów, przez ten fakt obejmuje je punkt 3 artykułu 3 Regulaminu, określający niedozwolone do publikacji treści.
  2.3. W razie wpłynięcia skarg na treści rozpowszechniane drogą Wiadomości przez danego użytkownika, grupa DBPolskaGroup zastrzega sobie możliwość skontrolowania historii korespondencji bez informowania o tym fakcie użytkownika, którego skrzynka jest przeglądana.
 4. Dodatkową formą komunikacji między użytkownikami jest Shout Box (SB), służący głównie w celach szybkiej komunikacji między członkami grupy DBPolskaGroup.
 5. 3.1. Właściciel wortali administrowanych przez grupę DBPolskaGroup może wedle własnego uznania przyznać lub odebrać dostęp do SB użytkownikom spoza grupy DBPolskaGroup.
  3.2. W przestrzeni SB dozwolone jest publikowanie materiałów o charakterze dowolnym, jednakże wszyscy korzystający z SB zobowiązani są do przestrzegania indywidualnych zaleceń/zakazów właściciela wortali odnośnie publikowanych tam materiałów.
 6. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących podejmowanych przez grupę DBPolskaGroup działań i decyzji, użytkownik może odwołać się za pośrednictwem e-maila lub Wiadomości do właścicieli wortali, których reprezentuje by_black.
 7. 4.1. Odwołanie od decyzji grupy DBPolskaGroup nie może być inicjowane lub rozpowszechniane poprzez publikacje treści w ramach forum lub komentarzy.
  4.2. Decyzja podejmowana przez właścicieli serwisów/wortali w każdej sprawie, również w indywidualnych przypadkach, w których postępowanie nie jest uregulowane drogą Regulaminu, leży tylko i wyłącznie po stronie właścicieli i jest decyzją nadrzędną, nie ma od niej możliwości odwołania.
   Art. 6 Konkursy - zasady przeprowadzania konkursów
 1. Organizatorem konkursów jest DBPolskaGroup oraz partnerzy.
 2. Nagrody w konkursach nie są fikcyjne.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez administrację danych takich jak e-mail, nazwa użytkownika, czy prace konkursowe, wyłącznie na potrzeby konkursu.
 4. Laureat konkursu ma obowiązek zgłosić się w ciągu 30 dni, od ogłoszenia wyników konkursu, do administracji z podaniem danych adresowych do wysyłki nagród, w innym wypadku, nagrody zostaną przeniesione na inny konkurs.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wysyłki nagrody do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników konkursu, w przypadku wysyłki nagrody przez współorganizatora zastrzega sobie prawo wysyłki nagrody do 30 dni roboczych.
 6. Wszystkie prace nadsyłać należy na adres kontakt.dbpolska@gmail.com w ustalonym terminie.
Linki sponsorowane: Kosmiczni.pl - Gra inspirowana mangą Dragon Ball | Shinobi World
Polecamy